Begeleiding bij zelfevaluatie Raad van Toezicht

Onderzoek naar dynamiek en inhoud

Als Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen evalueert u jaarlijks uw functioneren. Volgens de governance-regels zult u dat eens per twee jaar samen met een externe begeleider doen.

Zelf ben ik toezichthouder en uiteraard kunt u bij mij terecht voor een 'gewone' externe zelfevaluatie. Maar vanuit mijn achtergrond als psycholoog, kan ik specifieke focuspunten aanbrengen.

Goed toezicht staat of valt met cultuur en gedrag. En met een goede samenwerking en leiding.

Functioneren van de raad

Ik onderzoek het functioneren van uw raad vanuit psychologisch perspectief en werk daarbij met verschillende thema’s:

  • ‘het spel en de wedstrijd’ van de toezichtdynamiek
  • de raad als team
  • visie en inhoud
  • competenties en drijfveren.

Een zelfevaluatie stel ik in overleg met u op maat voor u samen. Voor sommige onderdelen kunt u desgewenst PE-punten ontvangen.

Spel en wedstrijd

U zult ervaren dat de raadsvergaderingen een volle agenda kennen waarbij in korte tijd belangrijke reflecties en besluiten worden gevraagd. Achteraf kan het idee postvatten dat onderwerpen misschien verder hadden moeten worden doorgesproken, uitgediept of gezamenlijk doordacht.   

Tegen beter weten in kunnen zaken in de raad ongezegd blijven, met als gevolg een onderstroom van restgevoelens en -gedachten die niet of vervormd aan het licht komen. Die help ik aan het licht brengen en er aandacht voor houden.

Raad als team

Behalve diversiteit en competenties, is van groot belang dat de raad ook als team kan functioneren en synergie weet te bereiken. Alleen dan kan diversiteit tot zijn recht komen. En hoewel inhoudelijk deskundig, zijn raadsleden niet per definitie ook goede teamspelers.

Team-spelen is vooral een collectieve competentie. Het vraagt subtiel communiceren, gevoel voor eigen dynamiek en intellectuele spankracht. Dat is niet vanzelfsprekend in een team ontwikkeld. Ik help van de raad een sterker team te maken.

Visie en inhoud

De basis van goed toezicht is een uitgewerkte en doorleefde toezichtvisie. In de praktijk tref ik die nog weinig aan, waardoor de raad vaak minder goed in een eigenstandige positie ten opzichte van het bestuur komt. En zich eerder reactief dan actief tot het bestuur verhoudt.

Dat is onnodig en onwenselijk. Daarom schenk ik speciale aandacht aan het strategisch partnerschap van raad en bestuur.

Competenties en drijfveren

Hierbij brengen we de diversiteit in het team in kaart aan de hand van competenties, waarden en drijfveren. Daarvoor hanteren we een set toezichtcompetenties gekoppeld aan de toezichtrollen, die we in een assessment-vragenlijst onderzoeken. De deelnemers voeren het gesprek met elkaar over het samenspel.  

Zo krijgt u een duidelijker beeld hoe kwaliteiten en motivatie in de raad zijn verdeeld en welke ‘lege plekken’ u eventueel kunt of moet opvullen.

Samen met Monique Meeuwisse van Momentum Bestuursadvies verzorg ik dit onderdeel van de zelfevalatie.

Bij waarden en drijfveren gaat het om de innerlijke motivatie die ieder in zijn toezichtwerk meebrengt. Aan de hand van een vragenlijst, maken we een teamfoto van de raad (desgewenst met bestuurder) waarbij de onderlinge posities en verbindingen tot uitdrukking komen.  

Mijn ervaring

Als toezichthouder bij twee woningcorporaties en voorheen in het onderwijs ken ik het klappen van de zweep. Met mijn achtergrond in ondermeer de psychologie bied ik een eigen kijk op het functioneren van de raad.

Inmiddels heb ik vele zelfevaluaties begeleid bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen.

Naast een inhoudelijke rol en ben ik vooral gespreksleider bij het bereiken van de nodige diepgang. Van deelnemers wordt gevraagd zichzelf en elkaar te (willen en durven) spiegelen.

Aanbod

Ik bied een complete zelfevaluatie waarbij zowel de toezichtinhoud als het toezichtproces aan bod komen. In overleg met u bepalen we de accenten die u wilt aanbrengen. In die zin bied ik steeds maatwerk aan.

Mijn werkwijze bestaat er in het algemeen uit dat ik vooraf (telefonisch) kennismaak met de raadsleden en met de bestuurder. Ik verken dan thema's en gebruik die informatie in eenbijeenkomst met de raad van ongeveer 3 uur. Ook de bestuurder is bij (een deel van) die bijeenkomst aanwezig om zijn of haar feedback te geven.

Voorts maak ik gebruik van ondersteunende instrumenten als 180-graden feedback en (non-verbale) assessment-methodieken zoals AEM Cube (samen met Monique Meeuwisse) of Belbin-rollen.

Opbrengst

Een gezamenlijke bijeenkomst, waarin desgewenst ook de bestuurder zijn feedback op het functioneren van de raad geeft. U ontvangt een zelfstandig leesbaar rapport waarin uw afspraken uit de zelfevaluatie zijn samengevat. Aangevuld met onze overwegingen, zodat u alles gemakkelijk kunt opnemen in uw jaaragenda.

Deze manier van werken spreekt aan, zoals een voorzitter het uitdrukte:

Het gesprek is resultaatgericht, de sturing is deskundig en subtiel. Het stelt de deelnemers in staat te reflecteren op het juiste niveau. Martijn zorgt voor focus en actieve inbreng van deelnemers.

 

Lees meer referenties van raden die ik eerder begeleidde.

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Desgewenst zijn PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling te verkrijgen. Deze worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW of Aedes.

Graag tot ziens!
Martijn de Loor

Logo-GvdZ-Welkom